ارائه خدمات تدقیق و بروز¬رسانی مشخصات مکانی و توصیفی شبکه توزیع آب و همچنین انجام خدمات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) در

مناقصه

98/37

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

ارائه خدمات تدقیق و بروز¬رسانی مشخصات مکانی و توصیفی شبکه توزیع آب و همچنین انجام خدمات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 37/98

 شرکت ‌آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران درنظر دارد ارائه خدمات تدقیق و بروز­رسانی مشخصات مکانی و توصیفی شبکه توزیع آب و همچنین انجام خدمات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران خود را از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله­ای به پیمانکاران واجد شرایط ( اشخاص حقوقی ) واگذار نماید. 

برآورد اولیه : مبلغ  695ر959ر483ر7 ریال ( هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و ششصد و نود و پنج ریال ) از محل بودجه جاری و طرحهای غیر عمرانی شرکت می باشد.

مدت اجرای عملیات : از تاریخ صورتجلسه تنظیمی به مدت 12 ماه شمسی می­باشد.

شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه : معرفی دو مورد از کارهای انجام شده در حوزه مهندسی و توسعه یا بهره برداری (ارائه تصویر قرارداد الزامی است) اعلام دو مورد رضایت از کارهای مرتبط با موضوع مناقصه تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می باشند- ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی.

 مبلغ و نوع سپرده شرکت درمناقصه : پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 985ر197ر374 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب  شماره 5- 402537-40- 869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869  بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران ارائه نماید.  

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : تا آخر وقت اداری روز دوشنبه تاریخ 29/ 07/ 98 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خیابـان امام خمینی ـ ضلع جنوب شرقی ـ طبقه اول.

تاریخ بازگشائی پیشنهادها : ساعت 10روز سه شنبه تاریخ 30 / 07 / 98 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خیابـان امام خمینی ـ ضلع جنوب شرقی ـ طبقه سوم خواهد بود. 

قیمت فروش اسناد : مبلغ 000ر500ریال می باشدکه باید به حساب شماره 1- 402537-40-869  نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869 بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران واریز گردد.

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء‌ مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزینه درج آگهی به عهده مناقصه­گزار می باشد.

ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 30/10/1398 می باشد.

داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 17/07/1398 با در دست داشتن معرفی نامه به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران مراجعه نمایند.

نشانی سایت اینترنتی ‌: t5ww.tpww.ir

نشانی سایت ملی مناقصات :http://iets.mporg.ir      

نشانی سایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور : http:tender.nww.ir 

نشانی سایت سامانه کشوری نظارت بر مناقصات :  http://tender.bazresi.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.