خرید کنتورهای مغناطیسی و التراسونیک مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران خود را پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی

مناقصه

98/31

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

خرید کنتورهای مغناطیسی و التراسونیک مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران خود را پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی

آگهی نوبت اول فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه‌ عمومی یک مرحله‌ای شماره  31/98

شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد  خرید کنتورهای مغناطیسی و التراسونیک مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران خود را پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از تولید­کنندگان و تامین­کنندگان معتبر داخلی با شرایط زیر اقدام نماید.

مدت و محل تحویل:  ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد در انبارهای شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران.

 محل دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه میتوانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 27/06/98 با دردست داشتن معرفی نامه کتبی معتبر به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی تهران ـ بزرگراه نواب صفوی، تقاطع خیابان امام خمینی، ضلع جنوب شرقی- شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران مراجعه و نسبت به اخذ اسناد فراخوان از دبیرخانه این شرکت اقدام نمایند.

مهلت و محل تحویل پیشنهادات: کلیه شرکت کنندگان در فراخوان می بایست اسناد و مدارک خـود را براساس شرایط منـدرج در اسنـاد ارزیابی کیفی تنظیم مدارک و مستندات قانونی ذکر شده در اسناد فوق را ممهور به مهر شرکت و در پاکت لاک و مهر شده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 06/07/98 به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ـ بزرگراه نواب صفوی، تقاطع خیابان امام خمینی، ضلع جنوب شرقی- شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهرتهران تحویل نمایند.

قیمت فروش اسناد : مبلغ 000ر000ر1ریال می باشدکه باید به حساب 1- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869 بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران واریز گردد.

سایر شرایط:

هزینه درج آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مذکور در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.

سایراطلاعات مربوطه دراسناد فراخوان مندرج است.

شایان ذکراست شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهرتهران پس از بررسی اسناد ومدارک واصله واطلاعات مندرج درپرسشنامه درچارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکتها اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت درمناقصه ایجاد نخواهد کرد.

نشانی سایت اینترنتی ‌: t5ww.tpww.ir

نشانی سایت ملی مناقصات :http://iets.mporg.ir      

نشانی سایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور : http:tender.nww.ir 

نشانی سایت سامانه کشوری نظارت بر مناقصات :  http://tender.bazresi.ir  

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.