خرید شیرآلات انشعابی و اتصالات و تجهیزات مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران

مناقصه

98/21

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

خرید شیرآلات انشعابی و اتصالات و تجهیزات مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران از

 

 

 

                                                             آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای شماره 21/98

شرکت ‌آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران در نظر دارد نسبت به خرید شیرآلات انشعابی و اتصالات و تجهیزات مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله­ای از تولید­کنندگان و تامین­کنندگان معتبر داخلی با شرایط زیر اقدام نماید.

مدت و محل تحویل: ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد در انبارهای شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران.

مبلغ و نوع سپرده شرکت درمناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 000ر500ر382 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 5- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869 بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران ارائه نماید.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: تا آخر وقت اداری روز سه­شنبه تاریخ 05/06/1398 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خیابـان امام خمینی ـ ضلع جنوب شرقی ـ طبقه اول.

تاریخ بازگشائی پیشنهادها: ساعت10صبح روز چهارشنبه تاریخ 06/06/1398 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خیابـان امام خمینی ـ ضلع جنوب شرقی ـ طبقه سوم خواهد بود.

قیمت فروش اسناد : مبلغ 000ر000ر1ریال می­باشد که باید به حساب شماره 1- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869 بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران واریز گردد.

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 06/09/1398 می­باشد.

داوطلبان می­توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26/05/1398 با در دست داشتن معرفی­نامه به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران مراجعه نمایند.

نشانی سایت اینترنتی ‌: t5ww.tpww.ir

نشانی سایت ملی مناقصات :http://iets.mporg.ir      

نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http:tender.nww.ir 

نشانی سایت سامانه کشوری نظارت بر مناقصات :  http://tender.bazresi.ir


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.