صدور و توزیع اطلاعیه قطع ووصل انشعابات مشترکین

مناقصه

1400/15

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار اعم از آب بهاء و تعهدات (حقوق انشعاب) آب و فاضلاب (مطالبات معوقه جاری که طی سه دوره قبل هیچ گونه پرداختی نداشته و تا مهلت پرداخت نسبت به آن اقدام نشده باشد و اقساط معوقه سرمایه¬ای آب و فاضلاب که تا یک ماه از تاریخ سررسید پرداخت نگردیده) ، فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب و تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، تبدیل انشعاب غیر مجاز به مجاز، شناسایی مصــارف غیر مجاز و خسارات وارده و جرایم مربوطه در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

    

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای شماره 15/1400

شرکت ‌آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران درنظر دارد صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار اعم از آب بهاء و تعهدات (حقوق انشعاب) آب و فاضلاب (مطالبات معوقه جاری که طی سه دوره قبل هیچ گونه پرداختی نداشته و تا مهلت پرداخت نسبت به آن اقدام نشده باشد و اقساط معوقه سرمایه­ای آب و فاضلاب که تا یک ماه از تاریخ سررسید پرداخت نگردیده) ، فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب و تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، تبدیل انشعاب غیر مجاز به مجاز، شناسایی مصــارف غیر مجاز و خسارات وارده و جرایم مربوطه در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران خود را از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط ( اشخاص حقوقی ) واگذار نماید.

 

برآورد اولیه : مبلغ  000ر825ر477ر32 ریال ( سی و دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال ) از محل بودجه جاری و طرحهای غیر عمرانی شرکت می­باشد.

 

مدت اجرای عملیات:  از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال تمام شمسی می­باشد.

 

شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه : داشتن حداقل 3 سال سابقه کار - معرفی 2 مورد از کارهای انجام شده مرتبط که رقم یکی از قراردادهای ارائه شده حداقل بیست میلیارد ریال باشد (ارائه تصویر قرارداد الزامی است). -  اعلام 2 مورد رضایت از کارهای مرتبط با موضوع مناقصه- تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می­باشند- ارائه تائیدیه صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی.

 مبلغ و نوع سپرده شرکت درمناقصه : پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ  750 ر334ر104ر1 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب  شماره  5- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869  بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران دریافت  و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا پایان وقت اداری روز ­یکشنبه مورخ 03/05/1400 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت­کننده در مناقصه میبایست کلیه مدارک مربوط به پاکات (الف،ب،ج) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 03/05/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگزاری و ثبت نماید.

تاریخ بازگشائی پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 04/05/1400 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خیابـان امام خمینی ـ ضلع جنوب شرقی ـ طبقه سوم خواهد بود.  

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء‌ مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزینه درج آگهی روزنامه به عهده مناقصه­گزار می­باشد.

ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 04/08/1400 می باشد.

داوطلبان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهار­شنبه مورخ 16/04/1400 تا پایان وقت اداری روز سه­شنبه 22/04/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

نشانی سایت اینترنتی ‌: t5ww.tpww.ir

نشانی سایت ملی مناقصات :http://iets.mporg.ir      

نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http:tender.nww.ir 

نشانی سایت سامانه کشوری نظارت بر مناقصات :  http://tender.bazresi.ir