تجدید انجام عملیات امداد و تعمیرات انشعابات ناحیه 3

مناقصه

1400/14

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

انجام عملیات امداد و تعمیرات انشعابات توسط امداد موتوری و اجاره سه دستگاه خودروی وانت کارا دو کابین مدل 1396 به بالا و یک دستگاه نیسان کمپرسی مدل 1396 به بالا به همراه راننده بصورت شبانه¬روزی برای کلیه خودروها در محدوده ناحیه سه

                                     آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای شماره  14/1400

شرکت ‌آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران در نظر دارد انجام عملیات امداد و تعمیرات انشعابات توسط امداد موتوری و اجاره سه دستگاه خودروی وانت کارا دو کابین مدل 1396 به بالا و یک دستگاه نیسان کمپرسی مدل 1396 به بالا به همراه راننده بصورت شبانه­روزی برای کلیه خودروها در محدوده ناحیه سه خود را از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله­ای به پیمانکاران واجد شرایط ( اشخاص حقوقی) واگذار نماید.

 

برآورد اولیه : مبلغ 19.929.089.674ریال ( به حروف: نوزده میلیارد و نهصد و بیست و نه میلیون و هشتاد و نه هزار و ششصد و هفتاد و چهار ریال ) از محل بودجه جاری و طرحهای غیر­عمرانی شرکت می­باشد.

 

مدت اجرای عملیات:  از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل کامل کارگاه بمدت یکسال شمسی می­باشد.

 

شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

ارائه حداقل دو مورد کار مرتبط با حوزه بهره برداری-ارائه حداقل یک رضایت نامه از قراردادهای مرتبط با حوزه بهره برداری-ارائه تائیدیه صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی-تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می باشند. 

مبلغ و نوع سپرده شرکت درمناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 727.872.691 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب  شماره  5- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869  بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا روز سه­شنبه مورخ 05/05/1400  به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت کننده در مناقصه میبایست کلیه مدارک مربوط به پاکات (الف،ب،ج) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه­شنبه مورخ 05/05/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ بازگشائی پیشنهادها: ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 06/05/1400 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خیابـان امام خمینی ـ ضلع جنوب شرقی ـ طبقه سوم خواهد بود. 

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده مناقصه­گزار می باشد.

ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا تاریخ 06/08/1400 می­باشد.

داوطلبان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 16/04/1400 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 23/04/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

نشانی سایت اینترنتی ‌: t5ww.tpww.ir

نشانی سایت ملی مناقصات :http://iets.mporg.ir      

نشانی سایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور : http:tender.nww.ir 

نشانی سایت سامانه کشوری نظارت بر مناقصات :  http://tender.bazresi.ir