خرید ( شامل: تهیه، ‌بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) کنتور آب پیستونی خشک و مولتی جت خشک

مناقصه

1400/5

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

خرید ( شامل: تهیه، ‌بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) کنتور آب پیستونی خشک و مولتی جت خشک خود را پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله¬ای

آگهی تجدید مناقصه‌ عمومی یک مرحله‌ای شماره  05/1400

شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد خرید ( شامل: تهیه، ‌بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) کنتور آب پیستونی خشک و مولتی جت خشک خود را پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای، از محل اعتبار داخلی غیر عمرانی (جاری) به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

مدت اجرای عملیات:  به مدت 6 ماه تمام شمسی می­باشد.

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 1.482.600.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 5- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869 بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 29/03/1400 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: شرکت­کننده در مناقصه میبایست کلیه مدارک مربوط به پاکات (الف،ب،ج) و اسناد ارزیابی کیفی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/03/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ بازگشائی پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز ­چهارشنبه مورخ 09/04/1400 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خیابـان امام خمینی ـ ضلع جنوب شرقی ـ طبقه سوم خواهد بود.  

 ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزینه درج آگهی روزنامه به عهده مناقصه­گزار می­باشد.

ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا تاریخ 09/ 07/1400 می­باشد.

داوطلبان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 08/03/1400 تا پایان وقت اداری روز ­دوشنبه 17/03/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

نشانی سایت اینترنتی ‌: t5ww.tpww.ir

نشانی سایت ملی مناقصات :http://iets.mporg.ir      

نشانی سایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور : http:tender.nww.ir