انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی

مناقصه

1400/4

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی با تأمین و بکارگیری حداقل تعداد 37 نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای نگهبانی در سطوح شغلی مختلف خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله¬ای

آگهی نوبت اول مناقصه‌ عمومی یک مرحله‌ای شماره  04/1400

شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی با تأمین و بکارگیری حداقل تعداد 37 نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای نگهبانی در سطوح شغلی مختلف خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای، به پیمانکار واجد شرایط (اشخاص حقوقی) به شرح ذیل واگذار نماید.

برآورد اولیه : مبلغ  68.112.697.815 ریال ( شصت و هشت میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و هشتصد و پانزده ریال) از محل بودجه جاری و طرحهای غیر­عمرانی شرکت می­باشد.

مدت اجرای عملیات:  از تاریخ 01/04/1400 به مدت 12 ماه شمسی می­باشد.

شرایط لازم پیشنهاد دهندگان:

1- داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه

2- معرفی 3 مورد از کارهای مرتبط

3- ارائه 2 مورد رضایتنامه از کارهای مرتبط  

4- مبلغ ریالی یک مورد از قراردادهای معرفی شده در بند 2 باید بیشتر از سی میلیارد ریال باشد.  

5- تأییدیه دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو

6- ارائه تائیدیه صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی

 مبلغ و نوع سپرده شرکت درمناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 1.671.126.979 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 5- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869 بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران دریافت  و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا ساعت 13:00 روز سه­شنبه مورخ 18/03/1400  به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت­کننده در مناقصه میبایست کلیه مدارک مربوط به پاکات (الف،ب،ج) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه­شنبه مورخ 18/03/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ بازگشائی پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 19/03/1400 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خیابـان امام خمینی ـ ضلع جنوب شرقی ـ طبقه سوم خواهد بود.  

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده مناقصه­گزار می باشد.

ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 19/06/1400 می­باشد.

داوطلبان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهار­شنبه مورخ 29/02/1400 تا پایان وقت اداری روز شنبه 08/03/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

نشانی سایت اینترنتی ‌: t5ww.tpww.ir

نشانی سایت ملی مناقصات :http://iets.mporg.ir      

نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http:tender.nww.ir 

نشانی سایت سامانه کشوری نظارت بر مناقصات :  http://tender.bazresi.ir