انجام خدمات حسابداری مالی و مشترکین

مناقصه

99/51

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

انجام خدمات حسابداری مالی و مشترکین

آگهی نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله­ای شماره 51/99

شرکت ‌آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران در نظر دارد انجام خدمات حسابداری مالی و مشترکین خود را از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله­ای به پیمانکاران واجد شرایط ( اشخاص حقوقی) واگذار نماید.

 

برآورد اولیه : مبلغ 16.350.186.055ریال و به حروف) شانزده میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و یکصد و هشتاد و شش هزار و پنجاه و پنج ریال( از محل بودجه جاری و طرحهای غیر­عمرانی شرکت می­باشد.

 

مدت اجرای عملیات:  از تاریخ ابلاغ به مدت یکسال تمام شمسی می­باشد.

 

شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

 ارائه حداقل دو مورد سابقه کار در حوزه مالی یا اداری   ارائه حداقل دو فقره رضایت­نامه - ارائه تائیدیه صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی-  تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می­باشند.

 مبلغ و نوع سپرده شرکت درمناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 580.505.581 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب  شماره  5- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869  بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 19/12/99  به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت کننده در مناقصه میبایست کلیه مدارک مربوط به پاکات (الف،ب،ج) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 19/12/99 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ بازگشائی پیشنهادها: ساعت 9:00 روز چهارشنبه تاریخ 20/12/1399 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی ـ ‌تقاطـع خیابـان امام خمینی ـ ضلع جنوب شرقی ـ طبقه سوم خواهد بود. 

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده مناقصه­گزار می باشد.

ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا تاریخ 20/03/1400 می­باشد.

داوطلبان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 29/11/99 تا پایان وقت اداری روز ­شنبه 9/12/99 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

نشانی سایت اینترنتی ‌: t5ww.tpww.ir

نشانی سایت ملی مناقصات :http://iets.mporg.ir      

نشانی سایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور : http:tender.nww.ir