تعاریف و اصطلاحات معمول در نت

شاخصهای ارزیابی مهندسی نت

نام شاخص

شرح شاخص

MTBF

میانگین فاصله زمانی بین دو تعمیر اضطراری

MTBR

میانگین فاصله زمانی بین دو تعویض

MTTR

میانگین زمان تعمیر

MTFR

میانگین زمان تعویض

RTO

نرخ شاخص آماده به کار بودن

SCPM

نرخ نگهداری پیشگیرانه

BM

نرخ نگهداری اضطراری

PMA

نرخ فعالیت‌های نت‌ برنامه‌ریزی شده

BMA

نرخ فعالیت‌های نت‌ برنامه‌ریزی نشده

RW

نرخ دوباره کاری

WWNF

شاخص حوادث شبکه فاضلاب

WWBF

شاخص حوادث انشعاب فاضلاب

 

 

برخی تعاریف و مفاهیم کلیدی « نت »

 

رویه (Procedure) :

رویه عبارت از سلسله دستورالعمل های گام به گام دقیقی که بیانگر آن است که چه کاری به وسیله چه کسی ، در چه زمانی و چگونه باید انجام پذیرد ، یعنی چهار مورد زیر را مشخص می کند :

۱- نوع کار

۲- انجام دهنده کار

۳- زمان انجام کار

۴- چگونگی انجام کار

نگهداری (Maintenance) :

مجموعه فعالیت هایی است که به طور مشخص به منظور حفظ و نگهداری هر یک از تجهیزات ، تأسیسات و دستگاه ها در حد استاندارد با هزینه قابل قبول و با هدف بالا بردن عمر مفید و جلوگیری از خرابی ناگهانی آن ها انجام می گیرد و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آن ها را افزایش می دهد .

تعمیرات (Repairs) :

شامل مجموعه فعالیت هایی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کارافتادگی گردیده، انجام می شود تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگرداند و در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول گردیده است ، آماده سازد .

نگهداری زمان بندی شده (Scheduled Maintenance=SM) :

مجموعه فعالیت های زمان بندی و برنامه ریزی شده با آینده نگری و نیز کنترل و ثبت انجام آن ها که معمولا با یک تواتر مشخص و در زمان های تعیین شده ای انجام می گردد .

نگهداری پیشگیرانه (Preventive Maintenance=PM):

مجموعه فعالیت ها و اقدامات تصحیحی بر روی تجهیزات ، دستگاه ها و تاسیسات ، قبل از آن که اشکالات جزیی باعث از کارافتادگی آن ها گردد ، و نیز جلوگیری از فرسایش و فرسودگی بیش از اندازه تجهیزات و تاسیسات .بعبارت دیگر :نگهداری و تعمیرات پیشگیری عبارت است از یک روش نظام مند برنامه ریزی و زمان بندی شده جهت انجام کارهای نگهداری مورد نیاز بر طبق برنامه تنظیمی که در جهت حفظ شرایط بهینه تجهیزات و تاسیسات طراحی گردیده است .

 نگهداری و تعمیرات اصلاحی (Corrective Maintenance=CM):

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی به منظور نگهداری تجهیزات ، تاسیسات و دستگاه ها در سطح استاندارد .

نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (Reliability  Centred Maintenance=RCM):

نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان ( RCM ) یک رویکرد تحلیلی است که به اولویت بندی امور نگهداری و تعمیرات و ماشین آلات کمک می کند . از این روش می توان برای متمرکز کردن تلاش در جایی که واقعاً بدان نیاز است و در نتیجه برای حداکثر بهره برداری از منابع استفاده کرد . RCM از اطلاعات کاربرها ، صنعتگران و کادر نگهداری آگاه و با تجربه بهر می جوید و از طریق استفاده از فنون تجزیه و تحلیل نظیر فنون زیر به اجرا در می آید :

تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن

تجزیه و تحلیل علت و معلول

تجزیه و تحلیل ریسک

نگهداری مبتنی بر وضعیت (Condition Based Maintenance=CBM):

یک حالت مطلوب این است که قبل از وقوع شکست آن را پیش بینی کرد تا با فرصت کافی بتوان اقدامات لازم را برای تعویض قطعه معیوب قبل از بروز خرابی و توقف خط تولید و یا بهره برداری به عمل آورد . در این راستا از فنون مختلفی برای نظارت بر وضعیت بهره می گیرد از جمله :

ترمو گرافی ( حرارت نگاری )

انتشار صوتی

تجزیه و تحلیل روغن

تجزیه و تحلیل ارتعاشات

ویدئومتری

نظارت بر پارامترهای دیگر فرایند از قبیل فشار ، جریان ، درجه حرارت ، بار و فرسایش

 سرویس حین کار (Work During Operation):

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که به منظور نگهداری تاسیسات ، تجهیزات و دستگاه ها ، لازم الاجرا بوده و در حین کار دستگاهها انجام می گیرد و احتیاج به خاموش کردن دستگاهها نیست .

 تعمیرات خارج از ساعات کار (Out-O f-Work Repairs) :

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که بعد از ساعات کار تجهیزات ،تاسیسات و دستگاه ها به منظور تعمیرات روی آن ها انجام می گیرد .

 تعمیرات به هنگام از کار افتادگی (Repairs at Failure Time) :

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که پس از بروز نارسایی در یکی از تجهیزات با آگاهی و پیش بینی قبلی انجام می گیرد .

 تعمیرات اتفاقی (Breakdown Maintenance) :

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی در مواقع از کار افتادن تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات یا بروز خرابی در آن ها به طور غیر منتظره.

آماده به کاری (Ready to Operate) :

دوره زمانی قابل استفاده بودن و بهره برداری از تجهیزات ، تأسیسات و دستگاهها

بازرسی (Inspection) :

آزمایش تجهیزات و مقایسه و ارزیابی آن ها با استاندارد مورد نظر.

معطلی (Delay) :

مدت زمان غیر قابل استفاده بودن تجهیزات ، تأسیسات و دستگاهها

مدیریت نگهداری و تعمیرات (Maintenance Management) :

عبارت است از تشکیلات بخش نگهداری و تعمیرات در چهارچوب توافق شده مدیریت .

برنامه زمان بندی نگهداری و تعمیرات (Schedule of Maintenance) :

یک فهرست کامل و جامع از برنامه زمان بندی شده عملیات نگهداری و تعمیرات طبق دستورات کارخانه سازنده با در نظر گرفتن موقعیت های زمانی و مکانی .

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (Maintenance Programming) :

عبارت است از کلیه اقدامات و فعالیت های لازم الاجراء ، رویه های انجام آن ها ، ابزار و نیروی انسانی و زمان مورد نیاز آن ها که از قبل تعیین شده اند .

تعمیرات اساسی (Overhaul Repairs) :

کلیه عملیات تعمیراتی که طبق دستور کارخانه سازنده پس از یک زمان یا دوره معین کاری دستگاه یا سیستم جهت بازسازی آن ها انجام می گیرد .

آزمایش (Test) :

مقایسه تجهیزات ، دستگاه ها و ... با استاندارد قابل قبول .

بهره بردار (User) :

استفاده کننده از تجهیزات ، دستگاه ها و تأسیسات .

تامین کننده (Supplier) :

شخص یا شرکت فروشنده تجهیزات ، دستگاه ها ،تأسیسات ، لوازم ، خدمات و غیره.

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.