مسابقه پیامکی

 

مسابقه شماره 2

مشترک گرامی جهت شرکت در مسابقه خواهشمند است جواب صحیح را به صورت یک عدد 4 رقمی به شماره 200005122 پیام نمائید

مهلت شرکت در مسابقه پایان مرداد ماه 1400 به 3 نفر از برندگان به قید قرعه جوایزی اهدا میگردد

منبع پاسخ به سوالات: سایت شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 - آموزش همگانی- سوالات مشترکین می باشد

سوال های مسابقه 

1  : دوره صدور قبض آب چه مدت است؟

ا- هر بیست و پنج روز یکبار صادرمی شود                                  2-   هر پنجاه روز یکبار صادرمی شود      

3-    هر سی روز یکبار صادرمی شود                                             4- هر چهل و پنج روز یکبار صادرمی شود  

              

2  : آیا هنگام خرید یا اجاره، برگه تسویه حساب از شرکت آب و فاضلاب لازم است؟

1- بلی برگ تسویه حساب دریافت کنید تا مشمول پرداخت بدهی معوقه نشوید.

2- نیازی  نیست  بعد از معامله مراجعه شود          3 1  - و2                      1 -4  

3   :یا استفاده از پمپ آب قانونی است؟

1- نصب پمپ به همراه استفاده از مخزن بر روی شبکه اختصاصی (بعد از کنتور) منع قانونی ندارد.

2- منع قانونی دارد              3- بامچوز باید نصب شود           4- هیچ کدام

4   :در صورت نامتعارف بودن قبض مشترک از لحاظ میزان آب مصرفی مشترک می بایست چه اقداماتی انجام دهد ؟

1- مشترک در ابتدا باید رقم کنتور آب را با رقم فعلی کنتور مندرج در قبض آب بها مقایسه نموده و در صورت کمتر

بودن رقم کنتور با یادداشت رقم جدید کنتور سریعاً به ناحیه امور مشترکین مربوطه مراجعه نماید .

2 در صورت صحیح بودن رقم قبض ، تأسیسات داخلی را با بستن تمامی شیرها و کنترل عدم حرکت شمارگر کنتور در جهت تلف آب آزمایش نموده و در صورت مشاهده ترکیدگی لوله سریعاً نسبت به تعمیر محل نشت آب اقدام نموده و مراتب را به ناحیه امور مشترکین مربوطه اطلاع دهد.

3- در صورت عدم وجود دو مورد فوق مراتب جهت بازدید از کنتور و بررسی صحت عملکرد آن به ناحیه ذیربط اطلاع

داده شود.

4- همه موارد