مناطق شهرداری تحت پوشش

  • شامل کل شهرداری‌های منطقه    18،10،9 
  • بخشی از محدوده شهرداری منطقه    17،11، 21

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.