شرکت آب و فاضلاب استان تهران/خدمات مشترکین/دانستنی های مشترکین/اطلاعات مربوط به تعیین قطر انشعابات آب و فاضلاب