شرکت آب و فاضلاب استان تهران/سیستم ایمنی و بهداشت

 

ohsas

Occupational Health and Safety As sessment Series

OHSAS 18001 در واقع بیان کننده الزاماتی است که یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یک سازمان باید داشته باشد تا با رعایت آن الزامات سازمان بتواند در جهت کنترل خطرات و ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی حرکت نموده، عملکرد خود را در راستای صیانت از نیروی انسانی و تامین ایمنی و سلامتی شغلی کارکنان خود بهبود بخشد. OHSAS 18001 خود بیانگر معیار عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی نیست و کلیه جزییات لازم برای طراحی یک سیستم مدیریتی را نیز ارائه نمی دهد. OHSAS  تنها به موضوع ایمنی و بهداشت شغلی نیروی انسانی می پردازد و ایمنی محصول و خدمات را مد نظر قرار نمی‌دهد.

 مزایای استقرار OHSAS 18001

هر سازمانی که علاقمند به تحقق اهداف و موارد زیر در مجموعه خود باشد می تواند با استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS به آنها دست یابد:

الف ) ایجاد یک سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی به منظور حذف یا کاهش خطرات برای کارکنان و سایر طرفهای ذینفع که ممکن است در معرض خطرات ناشی از فعالیتهای سازمان باشند .

ب ) استقرار ، حفظ و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

د ) اثبات این انطباق به دیگران

ه ) درخواست گواهی/ثبت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود توسط یک سازمان بیرونی

و ) تعیین انطباق با این مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان

ز)شناسایی نقاط حادثه خیز در سازمانها

ح)بهبود فرآیند ها به منظور کاهش میزان خطر آفرینی آنها حین کار

ط)کاهش حوادث پس از استقرار استاندارد

ی)ایجاد انگیزه و شوق فعالیت در کارکنان درنتیجه توجه و اهمیت مدیریت به مسائل ایمنی و سلامت کارکنان

ک)ایجاد محیط ایمن برای کارکنان

ل)کاهش هزینه های ناشی ازوقوع حوادث حین کار

م)کاهش توقفات ناشی از وقوع حوادث حین کار  

 

 

 

 

 عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 4ـ1ـ الزامات کلی

4ـ2ـ خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی ( OH & S Policy )

4ـ3ـ طرح ریزی ( Planning )

4ـ4ـ اجرا و عملیات ( Implementation and Operation )

4ـ5ـ بررسی و اقدام اصلاحی ( Checking and Corrective Action )

4ـ6ـ بازنگری مدیریت ( Management Review

 

 

استاندارد  مراحل استقرار

فاز اول:آمادگی اولیه جهت استقرار

الف) توجیه مدیریت

ب )اخذ قرارداد با شرکت مشاور

پ)تشکیل کمیته راهبری

ت)برنامه ریزی تامین منابع مورد نیاز استقرار سیستم

فاز دوم:مطالعه سازمان

ث)مطالعه فرآیند های سازمان

ج)مطالعه ایستگاههای کاری به منظور شناسایی نقاط دارای ریسک

چ)شناسایی و دسته بندی ریسک خطرات احتمالی ) فرآیند ها و ایستگاههای کاری

ح)گرید بندی خطرات (ریسک)از نظر میزان خطر آفرینی

فاز سوم:آموزش

د)آشنایی با مستند سازی و اجرای مستندات سیستمی و ایمنی استاندارد

ذ)آشنایی باایمنی و بهداشت شغلی و بیماریهای ناشی ازکار

ر)آشنایی با شناسایی خطرات وتجزیه و تحلیل آنها

فاز چهارم:مستند سازی

ز)تدوین نظامنامه ایمنی و بهداشت شغلی

س)تدوین روش های اجرایی سیستمی

ش)تدوین روش های اجرایی ایمنی و بهداشت شغلی

ص)تدوین دستورالعمل های کاری و ایمنی

ض)تهیه و تدوین طرح های کنترل ایمنی و بهداشت شغلی

فازپنجم:اجرا

ط) اجرای روش های اجرایی ودستورالعمل های کاری و ایمنی  مطابق با الزامات

ظ)انجام فعالیت های کاری مطابق رویه های تعیین شده

ع)انجام ارزیابی های دوره ای ایمنی و بهداشت شغلی

غ)تهیه گزارش های دوره ای مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی

ف)انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای موارد نامنطبق

ق)شناسایی نقاط نیازمند بهبود و تعریف پروژه های بهبود مستمر

ک)انجام ممیزی  داخلی

گ)رفع مغایرتهای احتمالی مشاهده شده در ممیزی اخلی

ل)برگذاری جلسه بازنگری مدیریت

فاز ششم:اخذ گواهینامه

CBسازمان به شرکت  م)معرفی

ن)انجام ممیزی نهایی توسط شرکت گواهی دهنده معتبر

و)رفع مغایرتهای احتمالی و ارسال به شرکت ممیز

OHSAS 18001:2007ه)اخذ گواهینامه  

 

OHSAS استقرار  زمان مورد نیازبرای

زمان مورد نیاز برای استقراراستاندارد بستگی به حجم فعالیتهای تولیدی و خدماتی ،وسعت  سازمان ُو مشتریان  دارد.