شمال : خط آهن تهران -تبریز شرق: خط آهن تهران-اهواز- بزرگراه آیت اله سعیدی

 غرب : رودخانه کن جنوب : خط آهن تهران-اهوازوآیت اله سعیدی

تعداد اشتراک

 مساحت     

57598

2608 هکتار

 


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.