ازشرق: خ رودکی -خوش- قصرالدشت- افتکاری- شهید عرب- بلور سازی شمال:خیابان آزادی -جاده مخصوص کرج

غرب: رودخانه کن جنوب :خط آهن تهران -تبریز

تعداد اشتراک

       مساحت

55147

2695

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.