شمال:خیابان آزادی -جاده مخصوص کرج

شرق: خ رودکی -خوش- قصرالدشت- افتکاری- شهید عرب- بلورسازی

غرب: رودخانه کن

جنوب :خط آهن تهران -تبریز

تعداد اشتراک آب

مساحت

74764

2753 هکتار