امور آبفای وردآورد

نقشه امور آبفای وردآورد

 

شمال: اتوبان تهران-کرج

 شرق: کیلومتر 12 جاده مخصوص

  غرب: پل کاروانسرا سنگی

  جنوب: بزرگراه فتح

 

تعداد اشتراک آب

مساحت

6504

13159 هکتار