نقشه محدوده ناحیه خلیج و سینا   

شمال: بزرگراه فتح

 شرق: رودخانه کن

  غرب: انبارهای گمرک غرب

  جنوب: بزرگراه آزادگان


تعداد اشتراک آب

مساحت

11800

430 هکتار

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.