اعتراض در خصوص مبلغ آب بها به چه مدارکی نیاز دارد؟
١. همراه داشتن قبض آب بها ٢. همراه داشتن آخرین رقم کارکرد کنتور ٣. دریافت و تکمیل فرم اعتراض به مبلغ آب بها ٤. بازدید از کنتور توسط مامورین شرکت
چه مدارکی برای جمع آوری دائم انشعاب مورد نیاز است؟
١. پرداخت مبلغ آب بها تا تاریخ روز ٢. ارائه نامه دریافت شده از شهرداری به شرکت ٣. دریافت مجوز حفاری از شرکت ٤. همراه داشتن اسناد مالکیت جهت تغییر نام پرونده ها در صورت تجمیع (این کار در صورتی که ملکی در طرح تخریب شهرداری قرار گرفته باشد و یا ملک، جهت ساخت و ساز تجمیع شود و نیاز به جمع آوری دائم یکی از کنتورها باشد، انجام پذیر است.)
 
مدارک لازم جهت تغییر قطر انشعاب چیست؟
١. قبض آب ملک ٢. درخواست و تکمیل فرم تغییر قطر ٣. استعلام از دفتر فنی شرکت جهت تعیین قطر لوله انشعاب بر اساس تعرفه های شرکت ٤. دریافت مجوز حفاری و ارائه آن به شهرداری جهت هزینه های لازم و گرفتن تاییدیه
 
چه مدارکی جهت دریافت استعلام محضر لازم است؟
١. درخواست استعلام (نامه) محضر به همراه درج شماره اشتراک آب ٢. به همراه داشتن قبض آب ملک شماره سه ٣. پرداخت کلیه هزینه ها (آب بهاء و تعهدات) در صورت بدهکار بودن توسط مشترک ٤. پرداخت فیش استعلام محضر
 
مدارک لازم جهت تغییر مسیر کنتور چیست؟
١. همراه داشتن قبض آب ملک ٢. دریافت مجوز حفاری از شرکت و ارائه آن به شهرداری ناحیه مربوطه جهت اخذ تاییدیه و پرداخت هزینه های لازم ٣. پرداخت هزینه های تغییر مسیر بر اساس تعرفه های شرکت ٤. همراه داشتن برگه تسویه حساب حق انشعاب ملک در صورت داشتن ساخت و ساز
 
مدارک لازم جهت تغییر سطح کنتور چیست؟
١. قبض آب ملک ٢. دریافت فرم جابه جایی کنتور و درج اطلاعات لازم در آن ٣. پرداخت هزینه های جابه جایی کنتور بر اساس تعرفه های شرکت ٤. همراه داشتن برگه تسویه حساب ملک از نظر تعداد واحد ونوع کاربری
 
چه مدارکی جهت تغییر محل کنتور مورد نیاز است؟
١. قبض آب ملک ٢. دریافت فرم جابه جایی کنتور و درج اطلاعات لازم در آن ٣. پرداخت هزینه های جابه جایی کنتور بر اساس تعرفه های شرکت ٤. همراه داشتن برگه تسویه حساب ملک از نظر تعداد واحد و نوع کاربری
 
چه مدارکی جهت تغییر نام اشتراک، مورد نیاز است؟
١. اصل و کپی از سند مالکیت شش دانگ ٢. در صورت مشاع بودن سند (سند شراکتی) فرم رضایت نامه محضری از سایر مالکین الزامی است ٣. اصل و کپی کارت ملی مشترک ٤. قبض آب ملک
 
درخواست انشعاب در صورت عدم داشتن سند مالکیت به چه مدارکی نیاز دارد؟
١. فرم استشهادیه محلی شماره دو ٢. تعهد نامه محضری ٣. قبض آب ملک مجاور
 
چه مدارکی جهت واگذاری انشعابات تجاری یا مسکونی مورد نیاز است؟
١. اصل و کپی سند مالکیت ٢. اصل و کپی پروانه و یا جواز کسب واحد تجاری ٣. فرم رضایت نامه محضری از صاحب ملک (در صورت داشتن سرقفلی) ٤. قبض آب ملک مادر و یا ملک های مجاور
عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!