طرح‌هایی که در سال ١٣٩6 به بهره‌برداری رسیده‌اند

ردیف

عنوان

واحد

تعهد

عملکرد

درصد پیشرفت

١

بازسازی شبکه آب

متر

20000

23062

115٪

٢

بازسازی انشعاب‌های فرسوده

رشته

5500

5522

100٪

٣

توسعه شبکه آب

متر

5000

5226

105٪

٤

توسعه شبکه فاضلاب

متر

19000

5525

29٪

٥

نصب انشعاب فاضلاب

فقره

6000

9548

159٪

6

ساختمان ناحیه منیریه

متر مربع

500

500

100٪

7

ساختمان ناحیه یافت آباد

متر مربع

1900

695

37٪

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.