طرح‌های در دست اجرای آبفای منطقه 5 شهر تهران

ردیف

عنوان

واحد

تعهد

عملکرد 2ماهه

درصد پیشرفت 2ماهه

1

بازسازی شبکه توزیع آب

متر

20000

417

2٪

2

بازسازی انشعاب‌های فرسوده

رشته

4000

192

2٪

3

توسعه شبکه آب

متر

5000

300

6٪

4

احداث ساختمان ناحیه منیریه

مترمربع

100

10

10٪

5

احداث ساختمان ناحیه یافت‌آباد

مترمربع

1400

0

0٪

6

اجرای توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب

متر

15000

167

1٪

 7  انشعاب فاضلاب
 فقره  5000  1252  25٪

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.