طرح‌های در دست اجرای آبفای منطقه 5 شهر تهران در سال 99

ردیف

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت

1

ساخت مخزن اضطراری در بوستان رازی

99/02/01

99/04/21

اتمام عملیات

2

ساخت مخزن اضطراری در بوستان نیلوفر

99/05/01

اتمام عملیات

3

ساخت مخزن اضطراری شهدای گمنام

99/05/20

99/07/30

تجهیز کارگاه

4

ساخت مخزن اضطراری در بوستان مینا

99/06/31

99/12/30

اخذ مجوز

5

ساخت مخزن اضطراری در بوستان المهدی

99/06/31

99/12/30

اخذ مجوز

6

لوله گذاری کوچه های منشعب به خیابان عیوض خانی منطقه 17

99/05/07

99/12/30

انجام عملیات

 7  لوله گذاری 8متری پنجم محله خلیج فارس منطقه 18 99/06/01  99/12/30  تجهیز کارگاه
 8   لوله گذاری شهرک دانشگاه منطقه 22  99/06/01  99/12/20  جهیز کارگاه
 9   اجرای 16 کیلومتر لوله گذاری باز سازی شبکه مربوط به ناحیه منیریه و آذری       در مرحله مناقصه
10  نصب انشعاب فاضلاب به تعداد 1650 فقره درناحیه منیریه و آذری
99/01/20 99/12/20 در حال انجام عملیات