پروژه های سال 1400  شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

ردیف

شرح

واحد

مقدار-متراژ

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت

1

توسعه شبکه آب در سطح منطقه 5

متر طول

2,000

1400/02/15

1400/12/29

اخذ مجوز های لازم

2

توسعه شبکه اصلی در محدوده منطقه 21

متر طول

2,105

1400/04/01

1400/12/29

درحال تنظیبم اسناد مناقصه

3

اصلاح و بازسازی شبکه آب

متر طول

14,000

1400/01/20

1400/12/29

انجام کار

4

بازسازی انشعابات آب

فقره

2,000

1400/01/20

1400/12/29

انجام کار

5

توسعه شبکه فاضلاب

متر طول

4,000

1400/04/01

1400/12/29

درحال تنظیبم اسناد مناقصه

6

نصب انشعابات فاضلاب

فقره

13,215

1400/01/20

1400/12/29

انجام کار

7

مخازن اضطراری

باب

12

1400/06/01

1400/12/29

درحال تنظیبم اسناد مناقصه