تماس با مدیران ستادی

محمد علیرحیمی                                                                               بابک مداح

رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت                                                 قائم مقام شرکت

تلفن تماس :02166386245                                                            تلفن تماس: 02166386246رضا شعبانی                                                                                    کوروش لطفی

معاونت نظارت بر بهره برداری                                                             معاونت فنی و مهندسی توسعه

تلفن تماس :02166385158                                                             تلفن تماس: 02166386246

 


ابوالفضل صالح کیا                                                                           اسحاق شیرزاد

معاونت مالی و پشتیبانی                                                                  معاونت درامد و امور مشترکین

تلفن تماس :02166385152                                                            تلفن تماس: 02166389216

 

 

مهرداد محمد نژاد                                                                            مهدی حبیب زاده

معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی                                                    مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی

تلفن تماس :02166389209                                                            تلفن تماس: 02166388070

 

 

امیرحسن  احمدی                                                                          علیرضا غلامی

 مدیر دفتر حراست و امور محرمانه                                                     مدیر امور اداری و خدمات عمومی

تلفن تماس :02166385125                                                            تلفن تماس: 02166389192

 

 

  حمیدرضا شریفی                                                                             مهدی    بهرام علیپور

مدیر دفتر حقوقی                                                                                 مدیر بازرگانی

تلفن تماس :02166385251                                                          تلفن تماس: 02166386162