مشخصات منطقه

خلاصه مشخصات منطقه

سال تاسیس شرکت آبفای منطقه 5 :   1390/2/25

مساحت کل  :  72/4 کیلومتر مربع

مساحت تحت پوشش: 58/8 کیلومتر مربع

جمعیت تحت پوشش:  1934047 نفر

تعداد اشتراک فعال آب:  201718 فقره

تعداد اشتراک فعال فاضلاب:  89485 فقره

طول شبکه :  1283/92 کیلومتر

تعداد نواحی مشترکین و بهره‌برداری :3 ناحیه و 3 امور

 تعداد اکیپ‌های امداد : 10 اکیپ

تعداد متوسط حوادث انشعاب در روز:  28 حادثه