چشم انداز

توزیع آب شرب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری را بر اساس استانداردهای جهانی ، به گونه ای انجام می دهیم که در عرصه صنعت آب و فاضلاب کشور پیشتاز بوده و ضمن افزایش رضایت تمامی ذینفعان ، هدر رفت آب را به حداقل ممکن رسانده باشیم .