شکایات مردمی

مشترک گرامی شما میتوانید با تکمیل فرم ذیل هرگونه شکایات و انتقادات خودنسبت به عملکردشرکت آب و فاضلاب منطقه 5را ارسال نمائید
*
*
*
*