بنر

پیام های مدیریت مصرف آب

نصب کولر در سایه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از نشت آب کولر‌های آبی، باعث صرفه جویی زیادی در مصرف آب می‌شود.

سامانه پیشنهادات ذینفعان

صندوق انتقاد و پیشنهاد

قبض

قبض

آمار بازدیدکنندگان از سایت

۱ نفر
۲۱۶,۰۹۸ نفر
۲۱ نفر
۵۳ نفر