طرح‌هایی که در سال ١٣٩5 به بهره‌برداری رسیده‌اند

ردیف

عنوان

واحد

تعهد

عملکرد

درصد پیشرفت

١

بازسازی شبکه آب

متر

24000

25523

106٪

٢

بازسازی انشعاب‌های فرسوده

رشته

5575

5661

102٪

٣

توسعه شبکه آب

متر

5000

5050

101٪

٤

توسعه شبکه فاضلاب

متر

21000

9217

44٪

٥

نصب انشعاب فاضلاب

فقره

12023

11135

93٪

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.